صندلی کارمندی و کارشناسی

فیلتر
فیلترها
قیمت
تومان -
549,000
5,014,000
فیلتر های فعال
 1. کاربری صندلی کارمندی و کارشناسی Remove This Item

محصولات 121-180 از 272

 1. صندلی کارشناسی مدل E480 رادسیستم
  صندلی کارشناسی مدل E480 رادسیستم
  قیمت : شروع از ‎1٬570٬000تومان
 2. صندلی کارشناسی محک مدل armonia4230
  صندلی کارشناسی محک مدل armonia4230
  قیمت : شروع از ‎1٬400٬000تومان
 3. صندلی کارشناسی محک مدل dream6230
  صندلی کارشناسی محک مدل dream6230
  قیمت : شروع از ‎1٬650٬000تومان
 4. صندلی کارشناسی مدل E202 صنایع نظری
  صندلی کارشناسی مدل E202 صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬155٬000تومان
 5. صندلی کارشناسی مدل E203 صنایع نظری
  صندلی کارشناسی مدل E203 صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬529٬000تومان
 6. صندلی کارمندی مدل E960 صنایع نظری
  صندلی کارمندی مدل E960 صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬045٬000تومان
 7. صندلی کارشناسی مدل E204A صنایع نظری
  صندلی کارشناسی مدل E204A صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬584٬000تومان
 8. صندلی کارشناسی مدل E203A صنایع نظری
  صندلی کارشناسی مدل E203A صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬584٬000تومان
 9. صندلی کارشناسی مدل E343 رادسیستم
  صندلی کارشناسی مدل E343 رادسیستم
  قیمت : شروع از ‎1٬537٬000تومان
 10. صندلی کارمندی مدل F90 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل F90 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎880٬000تومان
 11. صندلی کارمندی مدل F601 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل F601 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎880٬000تومان
 12. صندلی کارمندی آرتمن مدل ORP بدون دسته
  صندلی کارمندی آرتمن مدل ORP بدون دسته
  قیمت : شروع از ‎1٬265٬000تومان
 13. صندلی کارمندی مدل F70 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل F70 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎950٬000تومان
 14. صندلی کارشناسی مدل F605 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل F605 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎950٬000تومان
 15. صندلی کارمندی آرتمن مدل ORP با دسته
  صندلی کارمندی آرتمن مدل ORP با دسته
  قیمت : شروع از ‎1٬420٬000تومان
 16. صندلی کارمندی مدل F75 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل F75 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬010٬000تومان
 17. صندلی کارمندی مدل F50 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل F50 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬020٬000تومان
 18. صندلی کارمندی مدل F610 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل F610 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬010٬000تومان
 19. صندلی کارشناسی مدل F130 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل F130 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬050٬000تومان
 20. صندلی کارشناسی مدل S4410 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل S4410 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬030٬000تومان
 21. صندلی کارمندی مدل DLP آرتمن
  صندلی کارمندی مدل DLP آرتمن
  قیمت : شروع از ‎1٬350٬000تومان
 22. صندلی کارشناسی مدل S3310 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل S3310 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬170٬000تومان
 23. صندلی کارشناسی مدل DLE آرتمن
  صندلی کارشناسی مدل DLE آرتمن
  قیمت : شروع از ‎1٬385٬000تومان
 24. صندلی کارشناسی مدل S1175 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل S1175 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬290٬000تومان
 25. صندلی کارشناسی مدل S3100 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل S3100 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬290٬000تومان
 26. صندلی کارشناسی پنتا XP647P داتیس
  صندلی کارشناسی پنتا XP647P داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬340٬000تومان
 27. صندلی کارشناسی مدل S5000 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل S5000 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬320٬000تومان
 28. صندلی کارشناسی مدل S4000 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل S4000 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬350٬000تومان
 29. صندلی کارشناسی مدل S1165 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل S1165 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬390٬000تومان
 30. صندلی کارشناسی مدل S1151 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل S1151 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬390٬000تومان
 31. صندلی کارشناسی مدل S9911 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل S9911 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬390٬000تومان
 32. صندلی کارشناسی مدل F660 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل F660 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬450٬000تومان
 33. صندلی کارشناسی طبی تترا XT770 داتیس
  صندلی کارشناسی طبی تترا XT770 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬390٬000تومان
 34. صندلی کارمندی مدل S8000 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل S8000 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬470٬000تومان
 35. صندلی کارشناسی مدل S9120 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل S9120 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬490٬000تومان
 36. صندلی کارشناسی مدل BGE آرتمن
  صندلی کارشناسی مدل BGE آرتمن
  قیمت : شروع از ‎1٬840٬000تومان
 37. صندلی کارمندی طبی ویترا XV840 داتیس
  صندلی کارمندی طبی ویترا XV840 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬550٬000تومان
 38. صندلی کارشناسی مدل LSE آرتمن
  صندلی کارشناسی مدل LSE آرتمن
  قیمت : شروع از ‎1٬840٬000تومان
 39. صندلی کارشناسی مدل SKY XS870 داتیس
  صندلی کارشناسی مدل SKY XS870 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬690٬000تومان
 40. صندلی کارشناسی مدل E204 صنایع نظری
  صندلی کارشناسی مدل E204 صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬529٬000تومان
 41. صندلی کارشناسی مدل E201A صنایع نظری
  صندلی کارشناسی مدل E201A صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬518٬000تومان
 42. صندلی معاونتی مدل LSD آرتمن
  صندلی معاونتی مدل LSD آرتمن
  قیمت : شروع از ‎2٬155٬000تومان
 43. صندلی کارمندی نیلپر مدل SK603Bn
  صندلی کارمندی نیلپر مدل SK603Bn
  قیمت : شروع از ‎1٬428٬000تومان
 44. صندلی کارمندی نیلپر مدل SK708Bn
  صندلی کارمندی نیلپر مدل SK708Bn
  قیمت : شروع از ‎1٬466٬000تومان
 45. صندلی کارمندی مدل sk505x نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk505x نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬602٬000تومان
 46. صندلی کارشناسی مدل 5612 اروند
  صندلی کارشناسی مدل 5612 اروند
  قیمت : شروع از ‎1٬750٬000تومان
 47. صندلی کارشناسی مدل 4412 اروند
  صندلی کارشناسی مدل 4412 اروند
  قیمت : شروع از ‎2٬300٬000تومان
 48. صندلی کارشناسی مدل 3612 اروند
  صندلی کارشناسی مدل 3612 اروند
  قیمت : شروع از ‎1٬600٬000تومان
 49. صندلی کارشناسی مدل 3314 اروند
  صندلی کارشناسی مدل 3314 اروند
  قیمت : شروع از ‎1٬750٬000تومان
 50. صندلی کارشناسی مدل 2414 اروند
  صندلی کارشناسی مدل 2414 اروند
  قیمت : شروع از ‎1٬600٬000تومان
 51. صندلی کارمندی مدل sk507h نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk507h نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬543٬000تومان
 52. صندلی کارمندی مدل sk504h نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk504h نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬318٬000تومان
 53. صندلی کارمندی مدل sk700b نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk700b نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬341٬000تومان
 54. صندلی کارشناسی مدل 5814 اروند
  صندلی کارشناسی مدل 5814 اروند
  قیمت : شروع از ‎1٬250٬000تومان

محصولات 121-180 از 272

افرادی که سابقه کار در محیط اداری را دارند؛ حتما با تجربه شنیدن گلایه های کارمندان شرکت ها درباره انواع صندلی اداری مواجه شده اند. این مسئله به این دلیل نیست که کارمندان ذاتا علاقه دارند در مورد همه چیز اظهار نارضایتی کنند بلکه در بسیاری از موارد، افرادی که محیط سازمان را طراحی می کنند در حقیقت نیازها و خواسته کارمندان را در رابطه با انواع مبلمان اداری نادیده می گیرند. نیازهایی بسیار اساسی که با توجه به استفاده طولانی مدت کاربران از انواع مبلمان و صندلی اداری بسیار قابل اهمیت هستند.
یک صندلی کارمندی خوب چه ویژگی هایی دارد؟
1-راحتی؛ شاخص بسیار مهم برای کارمندانی که مدت زیادی از زمان روزانه خود را بر روی صندلی کارشناسی سپری می کنند راحتی است. این شاخص شامل موارد زیادی مانند جنس روکش صندلی، نسبت نرمی صندلی، دسته ها و ساختار کلی صندلی در تناسب با جثه کاربر است.
2-انعطاف پذیری؛ انواع صندلی کارمندی متناسب با برد عملکردی افراد باید از انعطاف پذیری نسبی برخوردار باشد. برای کارمندانی که بخش مهمی از زندگی خود را روی صندلی اداری سپری می کنند، این موضوع مستقیما با سلامتی شان مرتبط است.
3-تنظیم پذیری؛ این ویژگی در صندلی های کارمندی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در سازمان ها معمولا به علت همدست بودن محیط از صندلی های همسانی استفاده می شود در حالی که کارمندان الزاما از نظر فیزیک با یکدیگر همسان نیستند. به همین دلیل، انتخاب صندلی های تنظیم پذیر کمک می کند تا افراد مختلف بتوانند از صندلی اداری خود با رضایتمندی استفاده کنند.
4-قابلیت چرخان بودن؛ در مقایسه با سایر انواع صندلی اداری، این قابلیت برای کارمندان از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که فعالیت آنها در محیط کار در بسیاری از موارد وابسته به این قابلیت است.
پس باید به این نکته مهم توجه کرد که می توان با انتخاب صندلی کارشناسی مناسب، کارمندانی خوشحال تر و با بهره وری بیشتر داشت.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .