صندلی اداری

فیلتر
فیلترها
فیلتر های فعال
 1. کاربری صندلی مدیریت Remove This Item
 2. ویژگی پشتی قابل تنظیم Remove This Item

محصولات 1-60 از 162

Page
 1. صندلی مدیریتی Creative هلگر
  صندلی مدیریتی Creative هلگر
  قیمت : شروع از ‎1٬863٬000تومان
 2. صندلی مدیریتی مدل sm812v نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm812v نیلپر
  قیمت : شروع از ‎2٬213٬000تومان
 3. صندلی مدیریتی مدل 7330 محک
  صندلی مدیریتی مدل 7330 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬120٬000تومان
 4. صندلی مدیریتی مدل 5516 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 5516 اروند
  قیمت : شروع از ‎3٬100٬000تومان
 5. صندلی مدیریت طبی فرا MF860 داتیس
  صندلی مدیریت طبی فرا MF860 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬940٬000تومان
 6. صندلی مدیریتی مدل sm910 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm910 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎3٬330٬000تومان
 7. صندلی مدیریتی مدل BGM آرتمن
  صندلی مدیریتی مدل BGM آرتمن
  قیمت : شروع از ‎2٬200٬000تومان
 8. صندلی مدیریتی Boss هلگر
  صندلی مدیریتی Boss هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬452٬000تومان
 9. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869
  قیمت : شروع از ‎2٬142٬000تومان
 10. صندلی مدیریتی محک مدل dream6330
  صندلی مدیریتی محک مدل dream6330
  قیمت : شروع از ‎1٬704٬000تومان
 11. صندلی مدیریتی مدل 7510 محک
  صندلی مدیریتی مدل 7510 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬000٬000تومان
 12. صندلی مدیریتی مدل ELEPHANT هلگر
  صندلی مدیریتی مدل ELEPHANT هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬544٬000تومان
 13. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM969
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM969
  قیمت : شروع از ‎2٬480٬000تومان
 14. صندلی مدیریتی مدل H9190 آفو
  صندلی مدیریتی مدل H9190 آفو
  قیمت : شروع از ‎1٬650٬000تومان
 15. صندلی مدیریتی هلکو مدل ورنا
  صندلی مدیریتی هلکو مدل ورنا
  قیمت : شروع از ‎2٬970٬000تومان
 16. صندلی مدیریتی مدل sm809e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm809e نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬717٬000تومان
 17. صندلی مدیریتی مدل sm810 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm810 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎2٬671٬000تومان
 18. صندلی مدیریتی مدل 7310 محک
  صندلی مدیریتی مدل 7310 محک
  قیمت : شروع از ‎940٬000تومان
 19. صندلی کارمندی نیلپر مدل SK740M
  صندلی کارمندی نیلپر مدل SK740M
  قیمت : شروع از ‎1٬270٬000تومان
 20. صندلی مدیریتی مدل 5614 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 5614 اروند
  قیمت : شروع از ‎1٬850٬000تومان
 21. صندلی مدیریتی مدل 3316 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 3316 اروند
  قیمت : شروع از ‎1٬850٬000تومان
 22. صندلی مدیریتی Style هلگر
  صندلی مدیریتی Style هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬535٬000تومان
 23. صندلی مدیریتی مدل sm925i نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm925i نیلپر
  قیمت : شروع از ‎3٬221٬000تومان
 24. صندلی مدیریتی مدل sm909e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm909e نیلپر
  قیمت : شروع از ‎2٬284٬000تومان
 25. صندلی مدیریتی مدل SM939 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل SM939 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎3٬357٬000تومان
 26. صندلی مدیریتی مدل 3614 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 3614 اروند
  قیمت : شروع از ‎1٬750٬000تومان
 27. صندلی مدیریتی مدل T5000 راحتیران
  صندلی مدیریتی مدل T5000 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬520٬000تومان
 28. صندلی مدیریتی مدل T1175 راحتیران
  صندلی مدیریتی مدل T1175 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬490٬000تومان
 29. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM969M
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM969M
  قیمت : شروع از ‎2٬480٬000تومان
 30. صندلی مدیریتی Prestige هلگر
  صندلی مدیریتی Prestige هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬254٬000تومان
 31. صندلی مدیریتی اروند مدل 6014
  صندلی مدیریتی اروند مدل 6014
  قیمت : شروع از ‎1٬750٬000تومان
 32. صندلی مدیریتی مدل M808 انرژی
  صندلی مدیریتی مدل M808 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬280٬000تومان
 33. صندلی مدیریتی طبی ارگو مدل ME880 داتیس
  صندلی مدیریتی طبی ارگو مدل ME880 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬970٬000تومان
 34. صندلی مدیریتی راینو مدل M530K
  صندلی مدیریتی راینو مدل M530K
  قیمت : شروع از ‎1٬645٬000تومان
 35. صندلی مدیریتی مدل M436 رادسیستم
  صندلی مدیریتی مدل M436 رادسیستم
  قیمت : شروع از ‎1٬733٬000تومان
 36. صندلی معاونتی آرتمن مدل DCD
  صندلی معاونتی آرتمن مدل DCD
  قیمت : شروع از ‎1٬720٬000تومان
 37. صندلی مدیریت طبی بالسا MB760 داتیس
  صندلی مدیریت طبی بالسا MB760 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬490٬000تومان
 38. صندلی مدیریتی مدل M440 رادسیستم
  صندلی مدیریتی مدل M440 رادسیستم
  قیمت : شروع از ‎2٬791٬000تومان
 39. صندلی مدیریتی مدل T6000 راحتیران
  صندلی مدیریتی مدل T6000 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬830٬000تومان
 40. صندلی مدیریتی مدل 1814 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 1814 اروند
  قیمت : شروع از ‎1٬500٬000تومان
 41. صندلی مدیریتی محک مدل syncroni5335
  صندلی مدیریتی محک مدل syncroni5335
  قیمت : شروع از ‎1٬390٬000تومان
 42. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM939I
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM939I
  قیمت : شروع از ‎3٬248٬000تومان
 43. صندلی مدیریتی مدل 4414 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 4414 اروند
  قیمت : شروع از ‎2٬550٬000تومان
 44. صندلی مدیریتی مدل T 4000 راحتیران
  صندلی مدیریتی مدل T 4000 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬550٬000تومان
 45. صندلی مدیریتی مدل M509S راینو
  صندلی مدیریتی مدل M509S راینو
  قیمت : شروع از ‎1٬480٬000تومان
 46. صندلی مدیریتی مدل SM825 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل SM825 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎2٬404٬000تومان
 47. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869I
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869I
  قیمت : شروع از ‎2٬142٬000تومان
 48. صندلی مدیریتی مدل sm902e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm902e نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬946٬000تومان
 49. صندلی مدیریتی مدل SM803Ei نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل SM803Ei نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬919٬000تومان
 50. صندلی مدیریتی مدل sm901e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm901e نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬782٬000تومان
 51. صندلی مدیریتی آرام گستر مدل دایان 940D16
  صندلی مدیریتی آرام گستر مدل دایان 940D16
  قیمت : شروع از ‎2٬050٬000تومان
 52. صندلی مدیریتی مدل sm900e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm900e نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬706٬000تومان
 53. صندلی مدیریتی مدل T1151 راحتیران
  صندلی مدیریتی مدل T1151 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬590٬000تومان
 54. صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM951
  صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM951
  قیمت : شروع از ‎1٬394٬000تومان
 55. صندلی مدیریتی مدل H904 آفو
  صندلی مدیریتی مدل H904 آفو
  قیمت : شروع از ‎1٬360٬000تومان
 56. صندلی مدیریتی مدل 028H آفو
  صندلی مدیریتی مدل 028H آفو
  قیمت : شروع از ‎1٬250٬000تومان
 57. صندلی مدیریتی راینو مدل M560K
  صندلی مدیریتی راینو مدل M560K
  قیمت : شروع از ‎1٬447٬000تومان
 58. صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM72
  صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM72
  قیمت : شروع از ‎1٬104٬000تومان

محصولات 1-60 از 162

Page

مدل ها و خرید خرید اینترنتی کالاهای صندلی اداری


صندلی اداری از عناصر مهم و اصلی در چیدمان فضاهای اداری می باشد. مهم ترین نکاتی که در انتخاب صندلی اداری موثر هستند رعایت ارگونومی در ساخت صندلی، تنوع و زیبایی ظاهری محصول است. جستجو و گشت و گذار در بین صندلی هایی مدرن، زیبا، ارگونومیک و فنی ، دسته بندی های متنوع و کامل از جمله صندلی کارمندی ، صندلی کارشناسی ، صندلی مدیریتی ، صندلی کانتر ،صندلی آزمایشگاهی ... در کنار طیف وسیعی از برندهای داخلی و خارجی می تواند به انتخاب و خرید صندلی اداری مناسب با فضای اداری مورد نظرتان بی انجامد

صندلی اداری از مهمترین اقلام در وسایل اداری به شمار می آید. برآورد شده که هر کارمند یا فردی که کار دفتری انجام می دهد حدود 2000 ساعت را در سال روی صندلی اداری سپری می کند؛ این یعنی بیش از 83 روز در سال!!! کارشناسان مدیریت موسسه جهانی مکنزی نیز برآورد کردند که صندلی اداری مناسب، تا 63 درصد بهره وری نیروی کار را ارتقاء می دهد. در عین حال، این وسیله یکی از اصلی ترین کالاها در زیبای شناسی و دکوراسیون محیط کار شناخته می شود. پس عجیب نیست انتخاب یک صندلی اداری مناسب موضوعی پیچیده باشد.
اما صندلی اداری خوب از چه ویژگی هایی برخوردار است؟
۱-راحتی؛ صندلی اداری خوب باید راحت باشد. اگر یک فرد حدود یک چهارم از سال را درحال نشستن روی یک صندلی باشد، منطقی است که با انتخاب یک صندلی راحت، اسباب کیفیت محیطی بهتر برای او فراهم شود.
۲-انعطاف پذیری؛ بر خلاف صندلی های غیر اداری، به علت استفاده طولانی مدت از صندلی های اداری باید از انعطاف پذیری نسبی برخوردار باشند تا بتوانند قابلیت عملکرد بهتری را برای کاربر فراهم کنند.
۳-تنظیم پذیری؛ همه افراد استفاده کننده از صندلی های اداری از قد یکسان و یا حتی عادت های نشستن مشابه برخوردار نیستند. به همین دلیل تنظیم پذیری به کمک مکانیزم های مختلف، یکی از ویژگی های مهم انواع صندلی اداری به شمار می آید.
۴-قابلیت چرخان بودن؛ این قابلیت در صندلی های اداری باعث می شود تا استفاده از آن در محیط را کاربردی تر کند و توان حرکتی استفاده کنندگان را افزایش دهد.
۵-ارگونومیک بودن؛ به دلیل نشستن طولانی مدت در طی روز روی صندلی های اداری، یک صندلی اداری غیر ارگونومیک می تواند آسیب های جبران ناپذیری به ستون فقرات و ماهیچه های ناحیه کمر و پهلو استفاده کنندگان وارد کند. پس می توان نتیجه گرفت با انتخاب یک صندلی اداری استاندارد، سلامت و کیفیت زندگی را به کارمندان تان هدیه می دهید.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .