صندلی مدیریتی

فیلتر
فیلترها
قیمت
تومان -
971,000
10,000,000
فیلتر های فعال
 1. کاربری صندلی مدیریت Remove This Item

محصولات 1-60 از 219

Page
 1. صندلی مدیریتی Creative هلگر
  صندلی مدیریتی Creative هلگر
  قیمت : شروع از ‎1٬863٬000تومان
 2. صندلی مدیریتی مدل sm812v نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm812v نیلپر
  قیمت : شروع از ‎2٬213٬000تومان
 3. صندلی مدیریتی مدل 7330 محک
  صندلی مدیریتی مدل 7330 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬230٬000تومان
 4. صندلی مدیریتی مدل 5516 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 5516 اروند
  قیمت : شروع از ‎3٬400٬000تومان
 5. صندلی مدیریت طبی فرا MF860 داتیس
  صندلی مدیریت طبی فرا MF860 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬940٬000تومان
 6. صندلی مدیریتی مدل sm910 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm910 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎3٬330٬000تومان
 7. صندلی مدیریتی مدل BGM آرتمن
  صندلی مدیریتی مدل BGM آرتمن
  قیمت : شروع از ‎2٬200٬000تومان
 8. صندلی مدیریتی Boss هلگر
  صندلی مدیریتی Boss هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬452٬000تومان
 9. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869
  قیمت : شروع از ‎2٬142٬000تومان
 10. صندلی مدیریتی محک مدل dream6330
  صندلی مدیریتی محک مدل dream6330
  قیمت : شروع از ‎1٬800٬000تومان
 11. صندلی مدیریتی رویال گلدسیت
  صندلی مدیریتی رویال گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎5٬016٬000تومان
 12. صندلی مدیریتی مدل 7510 محک
  صندلی مدیریتی مدل 7510 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬100٬000تومان
 13. صندلی مدیریتی مدل ELEPHANT هلگر
  صندلی مدیریتی مدل ELEPHANT هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬544٬000تومان
 14. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM969
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM969
  قیمت : شروع از ‎2٬480٬000تومان
 15. صندلی مدیریتی مدل H9190 آفو
  صندلی مدیریتی مدل H9190 آفو
  قیمت : شروع از ‎1٬650٬000تومان
 16. صندلی مدیریتی هلکو مدل ورنا
  صندلی مدیریتی هلکو مدل ورنا
  قیمت : شروع از ‎2٬970٬000تومان
 17. صندلی مدیریتی مدل sm809e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm809e نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬717٬000تومان
 18. صندلی مدیریتی مدل sm810 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm810 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎2٬671٬000تومان
 19. صندلی مدیریتی مدل 7310 محک
  صندلی مدیریتی مدل 7310 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬040٬000تومان
 20. صندلی کارمندی نیلپر مدل SK740M
  صندلی کارمندی نیلپر مدل SK740M
  قیمت : شروع از ‎1٬270٬000تومان
 21. صندلی مدیریتی مدل 5614 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 5614 اروند
  قیمت : شروع از ‎2٬300٬000تومان
 22. صندلی مدیریتی مدل 3316 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 3316 اروند
  قیمت : شروع از ‎2٬300٬000تومان
 23. صندلی مدیریتی Style هلگر
  صندلی مدیریتی Style هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬535٬000تومان
 24. صندلی مدیریتی مدل sm925i نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm925i نیلپر
  قیمت : شروع از ‎3٬221٬000تومان
 25. صندلی مدیریتی مدل sm909e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm909e نیلپر
  قیمت : شروع از ‎2٬284٬000تومان
 26. صندلی مدیریتی مدل SM939 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل SM939 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎3٬357٬000تومان
 27. صندلی مدیریتی مدل 3614 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 3614 اروند
  قیمت : شروع از ‎2٬200٬000تومان
 28. صندلی مدیریتی مدل T5000 راحتیران
  صندلی مدیریتی مدل T5000 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬520٬000تومان
 29. صندلی مدیریتی مدل T1175 راحتیران
  صندلی مدیریتی مدل T1175 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬490٬000تومان
 30. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM969M
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM969M
  قیمت : شروع از ‎2٬480٬000تومان
 31. صندلی مدیریتی Prestige هلگر
  صندلی مدیریتی Prestige هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬254٬000تومان
 32. صندلی مدیریتی اروند مدل 6014
  صندلی مدیریتی اروند مدل 6014
  قیمت : شروع از ‎2٬200٬000تومان
 33. صندلی مدیریتی مدل M808 انرژی
  صندلی مدیریتی مدل M808 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬280٬000تومان
 34. صندلی مدیریتی طبی ارگو مدل ME880 داتیس
  صندلی مدیریتی طبی ارگو مدل ME880 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬970٬000تومان
 35. صندلی مدیریتی راینو مدل M530K
  صندلی مدیریتی راینو مدل M530K
  قیمت : شروع از ‎1٬645٬000تومان
 36. صندلی مدیریتی مدل M436 رادسیستم
  صندلی مدیریتی مدل M436 رادسیستم
  قیمت : شروع از ‎1٬733٬000تومان
 37. صندلی معاونتی آرتمن مدل DCD
  صندلی معاونتی آرتمن مدل DCD
  قیمت : شروع از ‎1٬720٬000تومان
 38. صندلی مدیریت طبی بالسا MB760 داتیس
  صندلی مدیریت طبی بالسا MB760 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬490٬000تومان
 39. صندلی مدیریتی مدل M440 رادسیستم
  صندلی مدیریتی مدل M440 رادسیستم
  قیمت : شروع از ‎2٬791٬000تومان
 40. صندلی مدیریتی مدل T6000 راحتیران
  صندلی مدیریتی مدل T6000 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬830٬000تومان
 41. صندلی مدیریتی مدل 1814 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 1814 اروند
  قیمت : شروع از ‎1٬900٬000تومان
 42. صندلی مدیریت طراحان مدل M205
  صندلی مدیریت طراحان مدل M205
  قیمت : ‎1٬775٬000تومان
 43. صندلی مدیریتی محک مدل syncroni5335
  صندلی مدیریتی محک مدل syncroni5335
  قیمت : شروع از ‎1٬550٬000تومان
 44. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM939I
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM939I
  قیمت : شروع از ‎3٬248٬000تومان
 45. صندلی مدیریتی مدل 4414 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 4414 اروند
  قیمت : شروع از ‎3٬200٬000تومان
 46. صندلی مدیریتی مدل T 4000 راحتیران
  صندلی مدیریتی مدل T 4000 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬550٬000تومان
 47. صندلی مدیریتی مدل m916t انرژی
  صندلی مدیریتی مدل m916t انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬584٬000تومان
 48. صندلی مدیریتی مدل M509S راینو
  صندلی مدیریتی مدل M509S راینو
  قیمت : شروع از ‎1٬480٬000تومان
 49. صندلی مدیریتی مدل M420 رادسیستم
  صندلی مدیریتی مدل M420 رادسیستم
  قیمت : شروع از ‎1٬733٬000تومان
 50. صندلی مدیریتی مدل SM825 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل SM825 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎2٬404٬000تومان
 51. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869I
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869I
  قیمت : شروع از ‎2٬142٬000تومان
 52. صندلی مدیریتی مدل sm902e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm902e نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬946٬000تومان
 53. صندلی مدیریتی مدل SM803Ei نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل SM803Ei نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬919٬000تومان
 54. صندلی مدیریتی مدل sm901e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm901e نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬782٬000تومان
 55. صندلی مدیریتی آرام گستر مدل دایان 940D16
  صندلی مدیریتی آرام گستر مدل دایان 940D16
  قیمت : شروع از ‎2٬050٬000تومان

محصولات 1-60 از 219

Page

صندلی مدیریت به عنوان یک عنصر کاربردی و در عین حال دکوراتیو در اتاق کار مدیران شناخته می شود که به علت نوع و زمان استفاده مدیران دارای تنوع زیادی است. شاید خیلی باور پذیر نباشد اما بررسی ها نشان می دهد که انتخاب یک صندلی خوب برای مدیران می تواند در خلق و خوی آنها تاثیر شگرفی داشته باشد. در این رابطه، محققین دانشگاه MIT آمریکا طی پژوهشی که در زمینه اثرات محیط کار بر ویژگی های رفتاری مدیران داشته اند به این نتیجه رسیده اند که صندلی مدیران اثرات غیر قابل انکاری بر رفتارها و عملکرد آنها خواهد گذاشت.
با این توصیف، چه ویژگی هایی را باید در انتخاب یک صندلی مدیریتی خوب در نظر بگیریم؟
۱- راحتی و ارگونومیک بودن؛ بررسی ها نشان می دهد که عمده مدیران، ساعات بسیار بیشتری از کارمندان خود پشت میزهای کارشان سپری می کنند، پس این صندلی ها باید راحت باشند تا اسباب آسایش آنها در محیط کار فراهم گردد.
۲-انعطاف پذیری؛ بر خلاف صندلی های اداری دیگر، نسبت انعطاف پذیری صندلی های مدیریتی در مقایسه با سایر صندلی های اداری باید کمتر باشد. بسیاری از طراحان اعتقاد دارند این موضوع باعث می شود که ابهت مدیریتی بیشتر به چشم بیاید.
۳-تنظیم پذیری؛ برخی از صندلی های مدیریتی به صورت سفارشی تولید می شوند و از طرفی تعداد مدیران در سطح سازمانها در مقایسه با سایر گروه های اداری کمتر است. پس در انتخاب این صندلی ها مسئله تنظیم پذیری چندان شاخص کلیدی به حساب نمی آید، چرا که معمولا مدیران خود صندلی شان را انتخاب می کنند.
۴-قابلیت چرخان بودن؛ امروزه متناسب با فضاهای اداری و سبک آنها، انواع صندلی مدیریتی به دو دسته چرخان و غیر چرخان تقسیم می شوند. این موضوع کاملا با ویژگی های روحی و سبک طراحی فضای کار مدیران مرتبط است.
پس با انتخاب یک صندلی مدیریتی باکیفیت؛ مدیرانی با بهره وری و عملکرد بهتر باشیم.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .