مطالب این دسته بندی

بازسازی

شگفتی زیر پوسته ساختمان

بسیاری از ما با کلمه مرمت و بازسازی در جملاتی مانند بازسازی ساختمان و یا بازسازی آثار هنری آشنا هستیم؛ اما برای بهتر آشنا شدن با مفهوم کلمه بازسازی بایدبه این نکته اشاره نماییم که برای جدا شدن این واژه از کلمه ی مرمت، بازسازی اغلب برای…