گرایش جدید در دکوراسیون داخلی اداری : طراحی و ایجاد مکانهای نیمه خصوصی

اخیرا در طراحی محیط های کاری فضا های جدیدی تعریف می شود که ضمن آنکه حریم محدودی دارند ، کاملا هم بسته نیستند . وجود اینگونه محل ها در سازمانها ، امکان برقراری ارتباط صمیمانه تر میان کارکنان و همچنین برگزاری جلسات نیمه خصوصی با مشتریان را فراهم می سازد .
از جهت دیگر برای ایجاد اینگونه محل ها می توان از فضا های مرده ای استفاده نمود که مورد استفاده دیگری برای آنها متصور نیستیم ، مثل لبه ها و کناره ها

فضا های نیم خصوصی جهت مذاکره با حریم محدود (تصویر پایین)

آیا مذاکره در این فضا ها را مناسب می بینید؟؟!!

به این دو عکس نگاه کنید .شما این مکان ها را برای مذاکره مناسب میدانید یا مکانی که در تصویر پایین امده است؟؟