پروژه زیبای حرکت آب در فضاهای شهری

یین و یانگ مفهومی در نگرش چینیان نسبت به جهان است. از دیدگاه چینیان باستان در همه ی پدیده ها و اشیا موجود در این جهان دو اصل متضاد و در عین حال مکمل وجود دارد.در واقع می توان گفت یین و یانگ دو مفهوم مثل شب و روز ، گرما وسرما و.. می باشند.مفاهیمی کاملا وابسته که هیچ کدام بدون دیگری نمی توانند وجود داشته باشند. این دو مفهوم بخشی از نظام هستی هستند.

عکاس جوانی به نام June Young Lim با تکیه بر این اصل مفهومی و باستانی مجموعه ی تصویری خلاقانه ای را ایجاد نموده که در آن به خوبی به نمایش این مفهوم پرداخته است .وی می گوید خوب است بدانیم همانطور که ساختمان بدون انسان معنایی ندارد ، زندگی هم بدون آب وجود نخواهد داشت.وی با تکیه بر این اصل به نمایش حرکت آب با فرمی ارگانیک در فضایی شهری با فرم هندسی پرداخته و تصاویر فوق العاده ای را خلق کرده است.

June Young Lim به شهرهای مختلفی در دنیا سفر کرده و از آنها عکاسی کرده است.وی پس از نورپردازی آب در فضای استودیو و عکسبرداری از آن با مونتاژ تصاویر روی مناظر شهری این تصاویر مفهومی معمارانه را ایجاد نموده است.

با دقت در تصاویر به خوبی درک خواهید کرد که فرم های هندسی در کنار فرم های ارگانیک مفهوم خود را پیدا می کنند.