نردبانی هنری

زمانیکه صحبت از نردبان یا چهارپایه می شود معمولا قطعاتی از چوب، فلز یا پلاستیک در ذهن متصور می شود که می توان ، توسط آن به ارتفاع بلندی دسترسی پیدا کرد و بعد از استفاده آن را از جلوی دید دور نگه داشت.

طراحی به نام Jeeyoung Yang زندگی جدیدی را به نردبان و چهارپایه ی سنتی بخشیده است.این طرح بیشترشبیه به یک اثر هنری است و لازم نیست بعد از استفاده ، آن را از جلوی دید پنهان کنیدمی توانید آن را مانند یک تابلوی هنری در فضای خود آویزان کنید.

پس از خلق ایده ، نمونه های اولیه از طرح ساخته شده است.

پروسه ی طراحی این شیء فوق العاده با الهام از آثار زیر که تصاویر آن را مشاهده می کنید آغاز شده است.

Jeeyoung Yang درنهایت با همکاری Thomas Brenner که استاد کارهای فلزی می باشد محصول نهایی را ایجاد نموده است.