نحوه مرتب سازی مبلمان اداری

اگر شما دفتری برای کار دارید، مهم است که نحوه ترتیب یافتن مبلمان تان را در نظر بگیرید. چه اینکه در حال ایجاد یک دفتر خانگی باشید، یا محل کارتان در حال انتقال به دفتر جدیدی باشید، یا حتی در صورتی که مدتی در یک دفتر بوده اید ولی می خواهید که آن را تغییر چیدمان بدهید، ملاحظات مهمی هستند که شما باید در تعیین چیدمان مبلمان تان لحاظ نمایید.

چیدمان اداری
چیدمان اداری

سایز اتاق و سایز مبلمان تان را اندازه گیری کنید. مساحت اتاق تان را با اندازه گیری دیوارها و ضرب طول اتاق در عرض اتاق تعیین کنید. وقتی اندازه اتاق و اندازه مبلمان مشخص شد، می توانید چند طرح اولیه درباره نحوه قراردهی مبلمان تان بدون اینکه واقعا آنها را انتقال دهید تهیه نمایید.

مبلمان اداری

مبلمان اداری

اول جای میزتان را مشخص کنید. میز مهمترین قطعه مبلمان اداری شما است چرا که تمام کارهایتان را آنجا انجام می دهید. در حالی که هدفتان در ذهنتان است جای آن را تعیین کنید؛ به عنوان مثال، اگر هدفتان حداکثرسازی بهره وری است، لازم خواهد بود تا آن را در نزدیکی پریزهای برق قرار دهید تا بتوانید کامپیوتر یا دیگر دستگاه های اداری که روی میزتان دارید را به برق بزنید. همچنین قرار دادن میزتان در نزدیکی یک پنجره را در نظر داشته باشید تا بیشترین نور را در فضای کارتان داشته باشید.

میز اداری

میز اداری

دستگاه ها یا تدارکات دفتری پر استفاده تان را نزدیک میز اداری خود قرار دهید. اگر اغلب نیاز به استفاده از یک پرینتر داشته باشید، آن را نزدیک میزتان قرار دهید، مثلا پشت تان، جائی که می توانید به آن دسترسی داشته باشید بدون اینکه خیلی نیاز به بلند داشته باشید. اگر شما نیاز به یک قفسه پرونده ها برای نگهداری پرونده هایتان داشته باشید یا در طی یک روز روی چندین پرونده کار می کنید، قفسه پرونده هایتان را نزدیکتان در کنارتان قرار دهید تا به راحتی بچرخید و به آن دسترسی بیابید.

صندلی اداری

صندلی اداری

صندلی هایی را برای مشتریان یا جلسات اضافه کنید. چند صندلی را در نزدیکی میزتان قرار دهید تا وقتی یکه فردی برای یک جلسه مراجعه کرد، بتوانید از میزتان کار کنید. حداقل یک صندلی اداری در جلوی میزتان مستقیما روبرویتان قرار دهید.

هدف چیدمان مبلمان دفترتان را تعیین کنید. در نظر بگیرید که تعیین چیدمان دفترتان برای جذابتر شدن آن برای مشتریان است، یا حداکثرسازی بهره وری تان، یا صرفا به دلایل زیباشناختی.