میز آشپزخانه

میز اپنی که در بسیاری از آشپزخانه ها می بینیم معمولا در یک صفحه ی چوبی عریض و ساده خلاصه  و فضای زیر آن مانند سایر کابینتها قفسه بندی شده است .میز آشپزخانه بخاطر اندازه و محل قرارگیری آن بسیار دردید قرار دارد و همین امر تنوع و نوگرایی بیشتری را در طراحی آن می طلبد.

این میز دایره ای شکل از دوصفحه با یک پایه ی مشترک ساخته شده است . صفحه ی کوچکتر درست در زیر صفحه ی بزرگ قرار گرفته و زمانیکه نیاز به فضایی بیشتر برای نشستن وجود دارد می توان از آن استفاده کرد.در ضمن ارتفاع میز دوم کوتاهتر از میز اول است و بنابراین برای استفاده ی کودکان راحتتر و مناسب تر می باشد.