طراحی میز ویژه برای آشپزخانه آپارتمان های کوچک

ازمعمار یوکی میاموتو”Yuki Miyamoto” “خواسته شد تا طراحی یک آپارتمان کوچک در توکیو برای یک خانواده با چند فرزند را انجام دهد.  ازآنجایی که فضای وسیعی در این آپارتمان برای یک میز بزرگ وجود ندارد، او میزی را برای این خانواده طراحی کرد که درهنگام نیاز مورد  استفاده قرارگیرد و زمانی که به آن نیازی نیست جمع شود.  

 اضافه نمودن بخش کوچکتری به می
اضافه نمودن بخش کوچکتری به می

او با ایجاد یک میز گردان، درزیرمیز نهارخوری که از زیر میز بزرگتر خارج می شود امکان گسترش این میز را فراهم کرد.

آیا در این آشپزخانه امکان پذیر
آیا در این آشپزخانه امکان پذیر

در این آشپزخانه با فضای محدود، به ظاهر امکان ایجاد امکان صرف غذا برای چهار نفر میسر نیست.

ایجاد یک میز گردان،
ایجاد یک میز گردان،

میز گردان حول این محور گردش می کند و از زیر میز اصلی خارج می شود.

خروج میز فرعی از زیر میز اصلی
خروج میز فرعی از زیر میز اصلی

خروج میز فرعی از زیر میز اصلی گرچه فضای اندکی را اشغال می کند اما امکان استفاده حداقل سه نفر را ایجاد می نماید.

میز توسعه یافته، با ارتفاع کمی
میز توسعه یافته، با ارتفاع کمی

میز توسعه یافته، با ارتفاع کمی کوتاه تر برای استفاده کودکان ایده آل است، و فضای بیشتری نیز برای نشستن خانواده گرد هم فراهم می کند.

این هم پلان میز همراه با جانما
این هم پلان میز همراه با جانما

این هم پلان میز همراه با جانمائی
چگونگی استقرار میز گردان . همانگونه که ملاحظه می شود با کمترین استفاده از فضا امکان استفاده چند نفر اضافه میسر می شود.