طراحی مجموعه مبلمان کلانشهر

مجموعه Metropolis ازمجموعه طراحی های Giacomo Moor است که از ۷ بخش تشکیل شده است: میز قهوه، میز تحریر، جا رختی، قفسه کتاب، کنسول و دیوارهای عمودی و افقی. چوب گردوی قیمتی و قاب های مستطیل شکل سیاه رنگ  و خطوط واشکال معمار گونه این کلانشهر برای پاسخ به خواسته های مختلف هر بار به شکلی و با خطوط  متفاوت در فضا نشان داده می شوند.

ساختار سخت و فلزی در تعامل ظریفی با حس گرم چوب گردویی قرار گرفته است که این هماهنگی بر اهمیت چوب و صنایع دستی تاکید می کند. این مجموعه به صراحت ویژگی هایش را آشکار نمی کند بلکه کاربر را دعوت به کشف قسمت های مختلف و کشوها و درهای مخفی می کند.

عملکرد قسمت های مختلف به دلیل عدم وجود دستگیره پنهان هستند و روزنه های کوچک سیاه رنگ بازشوها را نشان می دهند. این مجموعه به تعداد محدودی تولید شده و هر بخش از قسمت های آن به یک اسمی نامگذاری شده است.