طراحی فضایی اداری برای ترغیب به دیدار های غیر رسمی و اتفاقی

Evolution Design ، فضای داخلی اداره EasyCredit در نورنبرگ آلمان را طراحی کرد.

Evolution Design ، فضای داخلی اداره EasyCredit در نورنبرگ آلمان را طراحی کرد.
طراحی داخلی evolution Design ، با به کار بردن روش هایی مبتکرانه در محیط کار،اهمیت زیادی را به بیان ارزش های کلیدی و فلسفه easyCredit ، با ایجاد یک محیط کاری داده است،به طوری که به روشنی،ادعای EasyCredit را مبنی بر مبتکر بودنش و ابداع روش در حوزه ی بانکی آلمان را نشان می دهد.

بزرگ ترین چالش ،تغییر فضای سنتی کار، با میز های تحریر اختصاص داده شده،به فضای کاری مبتنی بر فعالیت های جدید بود.از این رو ،ساختمان به مناطق اصلی و بخش های ساخت و ملاقات تقسیم شدند.
هر پایگاهی ،برای تامین نیاز های گوناگون کارمندان ،متناسب با فعالیت های مختلف،دارای بخش های منحصر به فردی است.به خاطر گستردگی این بخش ها و با توجه به تحقیقات صورت گرفته ،٧۵ درصد ساختمان ،به این بخش ها تقسیم شد.در نتیجه یک فضای اضافی برای بخش ساخت و ملاقات حاصل شد.این قسمت ،مولد خلاقیت و ابتکار بوده و شامل بخش های مختلف غیر رسمی و به خصوص فضاهای طراحی شده ،برای تمرکز و خلاقیت می باشد.

سازمان رسیدگی به امور داخلی ساختمان، از ایده ی یک شهر، با یک رستوران مخصوص کارمندان و یک بار پر از جنب و جوش Barista بهره می برد که شامل چندین پایگاه ،در همسایگی ساختمان برای کار کردن کارمندان و حلقه ی داخلی ساختمان یعنی بخش ملاقات و ساخت می باشد.
همه ی این مکان های عمومی ،بخشی از شهر ،با پارک ها و مناظر خیابان است که افراد را به ملاقات های غیر رسمی و اتفاقی ترغیب می کند.

قسمت بسیار مهم دیگر،بخش هویت و مفهوم برند است.در سرتاسر ساختمان،فضاهایی برای زنده نگه داشتن فرهنگ و نگرش شرکت ،طراحی شده است.
ساختمانی که EasyCredit در آن واقع شده است ،الهام بخشی برای کارمندان است که روح خارق العاده شرکت آن ها را بازتاب می دهد و آن ها قادر می شوند با قدرت کار کرده و بتوانند در عدالت و نرم خویی،کار گروهی،شفاف سازی و ارتباط ،با یکدیگر سهیم شوند.
EasyCredit جدید ،نمونه ای عالی از یک محیط کاری موفق است که با قدرت، هویت و فرهنگ شرکت را در سرتاسر ساختمان بیان می کند.بنابراین ،به روشنی بینش و و خلاقیتش را و اختراع روش هایی در حوزه ی بانکی آلمان را ادعا می کند.

ترجمه و گردآوری : مونا صباغیان