طراحی فضائی متفاوت (بدون کلاس ) برای مدارس سوئد

آرشیتکت : روشن بوش – Roshan Bosch
محل : استکهلم ، سوئد
سال اجرا : ۲۰۱۱
مساحت پروژه : ۱۹۰۰ متر مربع

چگونه می توانیم یک مدرسه ایجاد کنیم که دیواری نداشته باشد ؟

در ۳۰ مدرسه سوئدی متعلق به سازمان مدارس آزاد ویترا “Free School Organization” نه کلاسی وجود دارد و نه اتاق درسی ، در عوض دانش آموزان در گروههائی که بر اساس اصول پداگوژی آموزش می بینند و شکل می گیرند ،فضاهائی که در این مدرسه طراحی و ایجاد می شود ، عبارتند از : “The wateringhole” ، “The show off” ، “The cave ” ، “The camp fire” و “The laboratory” – این روش آموزشی است که نوع متفاوتی از آموزش و وضعیت دیگری در آموختن را بکار می گیرد . در روش ویترا ، آنها به کلاسهای معمول اعتقادی ندارند ، و دیدگاه سازمان مدارس بر این است که هر روز برای هر دانش آموزی رشد جداگانه ای فرض می کنند ، زندگی با فرهنگ محیطی و آموختن از محیط اطراف بسیار مهم است .

در ارتباط با تاسیس مدرسه جدید ویترا در استکهلم سوئد ، “Telefonplan” شرکت “Rosan Bosch ” یک طراحی داخلی ویژه با جداسازی فضائی مفهومی با طراحی خاص انجام داده اند .

در طراحی داخلی به جای کلاسهای جدا جدا با صندلی و میز ، اصول پداگوژی ویترا و ابزار پداگوژی برای رشد هر روز در مدرسه بکار گرفته می شود.
مکانهایی که طراحی می شوند شامل ، فضائی برای ریلکس کردن ، ایجاد آرامش ، و بخش های مختلفی که امکان انواع آموزش در آنها فراهم است ، علاوه بر این آزمایشگاههای قابل تغییر ، امکان انجام فرایندهای فیزیکی که از قبل تعیین نشده باشند را فراهم می آورند .

طراحی و طراحی داخلی با فعالیت های ویترا در بخش های دیجیتال فرهنگی هماهنگ می شود ، در این روشها لب تاپ بچه ها مهمترین وسیله ای است که هر روز مورد استفاده قرار می گیرد ، آنها می توانند هنگام کار کردن با کامپیوتر بنشینند ، دراز بکشند و یا بایستند . در روش ،Telefonplan روشهای سفارشی طراحی ، محیط پداگوژی و برای هر شاگرد ، فضائی خاص ایجاد می شود که بتواند آموزش ویژه خود را ببیند ، این محیط خاص مهمترین فضائی است که شاگردان هر روزه در پروژه رشد پداگوژی از آن استفاده می کنند .

نتایج حاصله از اجرای این پروژه به صورت کتابی جمع بندی می شود و به عنوان چراغ راهی برای طراحی داخلی سایر مدارس ویترا در سرتاسر سوئد مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

منبع: www.archdaily.com