طراحی خلاقانه صندلی

برای خلق صندلی، کلارک با یک سری متخصص خم کردن چوب در اوکلند کار کرده است. بلوط به شکل ورقه در آمد و ورقه های به هم چسبیده خم شده و شکل گرفتند. در نهایت قطعات سنباده زده شده و پایه ها به هم متصل شدند. نشستن به پشت می تواند طراحی را تغییر داده […]

برای خلق صندلی، کلارک با یک سری متخصص خم کردن چوب در اوکلند کار کرده است. بلوط به شکل ورقه در آمد و ورقه های به هم چسبیده خم شده و شکل گرفتند. در نهایت قطعات سنباده زده شده و پایه ها به هم متصل شدند.

نشستن به پشت می تواند طراحی را تغییر داده و یک فضایی برای استراحت پاها فراهم کند.