مبلمانی متفاوت به نام “صندلی صفر “

سیب نیوتن که او را به فکر فرو برد و کارهای اینشتین که فیزیک را متحول کرد هر دو مفهومی را در دل خود نهان دارند و آن هم گرانش است. گرانشی که ضعیف‌تر از آن‌ چیزی است که فکرش را می‌کنید و عجیب‌تر از آن‌چیزی است که تصورش را می‌کنید.

جاذبه یا گرانش نیرویی است که همه چیز را به سوی مرکز زمین می کشاند. قوه جاذبه سبب سقوط اجسام٬ جلوگیری از معلق ماندن انسان در فضا و گردش کره ماه می شود. هنگامی که ما جسمی را وزن می کنیم. در واقع مقدار نیروی جاذبه وارد برآن جسم را اندازگیری می کنیم. هر چقدر مواد تشکیل دهنده یک جسم فشرده تر باشد٬ آن جسم سنگین تر به نظر می رسد.

استودیو گرجستانی XYZ یک طرح یکپارچه به نام” صندلی صفر” را برای نمایشگاه
گرانش در پاریس ارائه کرده است.صندلی صفر یک قطعه مبلمان دست ساز است که
درواقع به شکلی متفاوت به بررسی گرانش پرداخته است.در این قطعه به حضور
همیشگی گرانش و اینکه چگونه می تواند بین محدودیتهاو مزایا تعادل ایجاد شود
پرداخته شده است.صندلی صفر مرزها را درهم شکسته و با غلبه بر قوانین فیزیک فضایی برای نشستن را ایجاد نموده است.