مجموعه غذاخوری جدید IKEA برای کمک به حفظ ارتباطات جمعی

تیم طراحی IKEA در تایوان راه بسیار زیرکانه ای را برای اینکه مردم در هنگام صرف غذا ارتباطات خود را حفظ کنند، برگزیده است ، به این ترتیب که افرادی که دور میز می نشینند برای اینکه غدا پخته شود لازم است که موبایل های خود را در زیر ظرف قراردهند.

مردم امروزه به طور کامل به تلف
مردم امروزه به طور کامل به تلف

مردم امروزه به طور کامل به تلفن های خود وابسته شده اند ، یا پیام دارند و یا عکس می گیرند به همین دلیل انگیزه زیادی ندارند که با اطرافیان خود ارتباط برقرار کنند ، حتی زمانی که دور هم نشسته اند و غذا صرف می نمایند.

در مرکز میز غذاخوری یک ظرف برا
در مرکز میز غذاخوری یک ظرف برا

در مرکز میز غذاخوری یک ظرف برای پخت غذا قرار گرفته است، این ظرف تا
هنگامیکه تلفن های همراه زیر آن قرار نگرفته باشد ، شروع به پختن غذا نمی کند.

هنگامیکه تلفن ها را در زیر ظرف

هنگامیکه تلفن ها را در زیر ظرف

هنگامیکه تلفن ها را در زیر ظرف غذا قرار می دهند به صورت معمول شروع به صحبت و برقراری ارتباط با یکدیگر می کنند و به این ترتیب میز غذا همچون گذشته به یک محل برقراری ارتباط میان دوستان و یا فامیل تبدیل می شود.

هرچه تلفن های بیشتری زیر آن قر
هرچه تلفن های بیشتری زیر آن قر

هرچه تلفن های بیشتری زیر آن قرار گیرد ، دستگاه پخت غذا سریع تر خوراک را آماده می کند. و اگر تلفنی برداشته شود غذا شروع به سرد شدن می کند. به این ترتیب همه مجبور می شوند که تلفن هایشان را در زیر غذاپز قرار دهند تا اینکه غذایشان زودتر پخته شود.