دکوراسیون اداری

انعطاف پذیری امروزه نه تنها از نیازهای دکوراسیون اداری است، بلکه بایدی برای دکوراسیون اداری می باشد. ترکیب مناسبی از مبلمان اداری و دکوراسیون اداری انعطاف پذیر در یک دفتر کار “”Open امکان ایجاد انواع خلاقیت ها را در محیط کار فراهم می نماید و استفاده از این نوع فضای تعریف شده را به حداکثر می رساند.

هیچ کس نمی داند که دکوراسیون اداری شرکت ها در آینده چگونه خواهند بود، اما می دانیم که با بسیاری از دفاتری که ما امروز در آنها مشغول کاریم تفاوت کیفی خواهد داشت. البته امروزه بسیاری از شرکت ها به خصوص شرکت های فعال درحوزه فناوری گام پیش گذاشته اند و با تجهیز دفاتری متفاوت سعی در افزایش خلاقیت و راندمان کاری پرسنل خود دارند. بدیهی است که برای درک فواید مبلمان انعطاف پذیر نیاز به بررسی های بیشتر می باشد.

در اینجا چند حالت مختلف از یک سری کالای مورد استفاده در دکوراسیون اداری نشان داده شده است. بدینترتیب بیننده می تواند مزایای قابلیـت انعطاف لوازم مصرفی در دکوراسیون اداری را بیشتر درک نماید.

هر حالت نشان دهنده گونه ای از نیاز دکوراسیون اداری می باشد که با دیگری متفاوت است.

چیدمانی در یک نوع دکوراسیون اداری که نشستن گروهی برای یک ملاقات رسمی را ساماندهی می نماید.

دکوراسیون اداری در یک محل کار جمعی برای انجام یک پروژه تیمی

صندلی های راحت برای پشتیبانی یک گردهم آئی اجتماعی ، این دکوراسیون اداری نیز با همان وسائل شکل گرفته است.

چیدمانی برای یک دکوراسیون اداری که هدف از آن برگزاری یک سخنرانی با تعداد محدود مستمع بوده است.

نمونه دیگریاز دکوراسیون اداری برای اجرای یک سخنرانی کمی صمیمی تر

این هم دکوراسیون اداری برای جمعی کمی دوستانه تر