جنگل حلقه ها

شرکت معماری Suppose Design ، جنگلی از حلقه های پیچ در پیچ ،را برای بازی کودکان , در شهر Hamakita در ژاپن طراحی و اجرا کرده است.

در اکثر پروژ های معماری ، چیزی که در نهایت دیده می شود،نمایشی از تکامل در ساخت است.همانطور که گفته شد در این پروژه از رشد ونمو گیاهان و درختان الهام گرفته شده است و طراح به دنبال گسترش امکانات و همچنین تعامل و ارتباط بیشتربابازدیدکنندگان و مخاطبان است.این سازه، شبیه شبکه ای باعملکردی مانند، زمین بازی مخصوص کودکان است و با اضافه کردن عنصر سطح در تراز های مختلف می توان آن را به یک خانه درختی تشبیه کرد.

کانسپت این پروژه، از جنگل های طبیعی گرفته شده است ،در واقع طراحان ،نمادهای مختلفی برای درخت قائل می شوند، تعبیر «درخت زندگی» و «درخت کیهان» که یکی، رمز «نوشندگی و تجدید حیات» و دیگری «نماد پیوند میان آسمان و زمین» است، بیش از دیگر تعابیر و نمادها، نمود پیدا می کند.
تنها، مشاهده ی ساده هئیت درخت با ریشه هایی که چون پاهای کودکی در حال تولد در زهدان مادر خود(( زمین)) قرار گرفته اند و شاخه هایی که چون دست نیازمند کودکی به درگاه توانمند پدر آسمان بر افراشته شده اند،کافیست تا ذهن اسطوره پرداز طراحان را به سوی نقش خاص درخت به عنوان پیوند دهنده آسمان و زمین و نمود رشد و بالندگی سوق دهد و بدین ترتیب اسطوره ی درخت غول پیکر کیهانی که، ریشه در زمین دارد و شاخه های آن طاق آسمان را لمس می کنند، شکل می پذیرد.