تمامی ایستائی و استحکام این میز بوسیله یک چوب پنبه بزرگ تامین می شود.

Hyeonil Jeong طراح این کالا بوسیله یک چوب پنبه بزرگ ایستائی این میز جلو مبلی را تامین می نماید ، ضمن آنکه چهار عدد پایه آن با سرعت و سادگی بوسیله قرار گرفتن این چوب پنبه در میانشان مستقر می شوند.

نحوه استقرار این چوب پنبه بزرگ در میان چهار عدد پایه و استحکامی که ایجاد می گردد ، بیانگر این نکته است که همه مشخصات سرعت و سادگی نصب به همراه کاربردی بودن و استحکام به سهولت و در کنار هم می تواند حاصل شود بدون آنکه به زیبائی آسیبی وارد گردد.

روش بسیار ساده استفاده از چوب پنبه ، ساخت و ساز و مونتاژ این میز را در کمتر از یک دقیقه و بدون نیاز به چسب و پیچ و هیچگونه ابزار و سخت افزار ی میسر می نماید.

طراحی منحصر به فرد و ساده این میز به نحوی است که هر فرد غیر فنی نیز می تواند آنرا را به سادگی مونتاژ و بدون بروز اشکال نصب نماید و به این ترتیب بسته بندی و حمل و نقل این میز هم به سادگی میسر است.

ترکیبی از چوب پنبه دست ساز همراه با شیشه جلا یافته و تخته سه لا ئی خم کاری شده برای چهار عدد پایه بسیار زیبا به همراه سیستم سهل مونتاژ ، مجموعه را به قطعه ای شاعرانه بدل نموده است.