اولین زمین فوتبال غیرمستطیل در جهان

اولین زمین فوتبال غیرمستطیل جهان ، در یک منطقه ی پرجمعیت به نام Khlong Toei در بانکوک تایلند ساخته شده است.این پروژه که شامل تعدادی زمین بازی غیرمعمولی است ، در جستجوی نشان دادن این موضوع است که فضاهای خالی نامتقارن نیز می توانند به عنوان فضای بازی وتفریح مورد استفاده قرار گیرند.

این طرح توسط کمپانی AP Thailand و با همکاری شرکت CJ worx ایجاد گشته و گسترش یافته است .تیم طراحی امیدوار است که بتواند به ایجاد و افزایش رابطه میان مردم جامعه کمک کند.

اگرچه این زمینهای فوتبال ، مستطیل شکل نیستند ولی در آنها اندازه های زمین فوتبال و مرزها به شکلی دقیق درنظر گرفته شده است.با نگاهی به اندازه های زمین فوتبال و این زمینهای بازی می توان به راحتی به این مسئله پی برد.طول زمین نباید بیشتر از ۱۲۰ متر و کمتر از ۹۰ متر باشد. عرض زمین نباید بیش از ۹۰ متر و کمتر از ۴۵ متر باشد. در مسابقات بین المللی طول زمین مسابقه نباید بیش از ۱۱۰ و کمتر از ۱۰۰ متر و عرض آن بیش از ۷۵ متر و کمتر از ۶۴ متر باشد و در همه حال طول زمین باید بیشتر از عرض آن باشد.

هدف از پروژه ی تبدیل زمینهای کوچک ونامنظم به زمینهای فوتبال،از بین بردن محدودیتهای محیط شهری و تغییر آن به منظور نشان دادن این موضوع است که تغییردر فضا می تواند زندگی یک نفررا تغییر دهد.