نورپردازی استخر

تصاویر زیر مربوط به مجموعه ی آبی و استخر شنای Feng Shui واقع در فرانسه است که توسط استودیو طراحی Mikou طراحی شده است.در این طرح با تکنیکی ساده نورپردازی استخر انجام شده است.

از ویژگیهای بارز این طرح ، حس سیالیت و باز بودن در فضا است که به واسطه ی جانمایی سطوح شفاف و شیشه ای در سقف و ورود نور و نیز منظره ای رو به آسمان به وجود آمده است.این سطوح شیشه ای در بخش استخر و سولاریوم متحرک بوده و سبب تهویه طبیعی در فصول گرم سال می گردد .
به گفته معمار پروژه ، کلیت و ساختار طرح ، بر سقف به عنوان عنصری خاص و تعیین کننده در بنا ، تاکید دارد. با استفاده از سطحی شیبداردرامتداد راستای فضای استخر دسترسی و دید به سقف بیشتر شده است.

در نمای بیرونی از نوارهای چوبی رنگ و مواج با الهام از حرکت آب استفاده شده است که بر گردش انرژی و سیالت تاکید دارد.