اتاق خواب کودک

پشت هر طراحی زیبا یک ایده ی قوی نهفته است، اتاق خواب کودک نیز از این اصل مستثنی نیست.اتاق خواب کودک علاوه براینکه مکانی برای استراحت است مکانی برای بازی و سرگرمی کودک می باشد و هنگام طراحی آن بایستی تمام جنبه ها در نظر گرفته شود تا در نهایت طرحی زیبا و کاربردی ایجاد گردد.

از دیرباز بیشتر مردم می پنداشتند که بازی کاری بیهوده است، ولی امروزه یقیناً که، یکی از نیازهای مهم کودک ، بازی و اسباب بازی است .این نیاز درحیطه ی تقویت و فراگیری تعامل اجتماعی ، اعتماد به نفس ، هوش و خلاقیت و برای بازکردن عقده های دوره ی کودکی و تخلیه ی انرژی زاید، نمود بیشتری پیدا می کند. در حقیقت کودک از طریق بازی آموزش می بیند . چیزهای تازه ای کشف می کند و به خاصیت اشیا پی می برد، رفتار بزرگ ترها را تقلید می کند، دنیای اطراف خود را می شناسد، به کارها نظم می دهد. کودکان ضمن بازی تجارب زیادی به دست می آورند و متوجه ی بسیاری از مسایل و پدیده های طبیعی می شوند، وبا برعهده گرفتن نقش های مثالی در بازی، خود را برای ایفای هرچه بهتر نقشهای واقعی در اجتماع آماده می کنند.

بازی، وسیله ای برای رشد همه جانبه و هماهنگ کودک است . درسال های اولیه ی کودکی، بازی در تقویت حواس پنجگانه ، کنترل اعضا و هماهنگی آن ها نقشی
اساسی ایفا می کند. در همین سنین، کودک در بازی، عواطف و احساسات خود رابه عروسک یا افرادی که در بازی با او شرکت می کنند نشان می دهد ، ترس ها وتردیدهای خود را بیرون می ریزد، محبت کردن را تجربه می کند، و یاد می گیردکه همواره نباید مورد محبت واقع شد و بلکه گاهی هم ممکن است مورد غضب واقع شود. کودک در بازی، گاه می خندد وگاه می گرید و از این طریق به تعادل عاطفی می رسد. هم چنین به کمک بازی،رشد هوش و ذهن او نیز تسهیل و تسریع شده وافزایش می یابد.

با اندکی خلاقیت و بازی با رنگها و توجه به این نکته که این فضا قرار است توسط یک کودک مورد استفاده قرار گیرد می توان فضایی کسل کننده و تاریک را به فضایی روشن و زنده و سرگرم کننده تبدیل کرد.اتاق زیر مثالی است از طراحی به کمک رنگها و توجه به این نکته که کودکان نیازمند بازی و سرگرمی هستند.
منبع:http://www.designrulz.com