پروژه زیبای حرکت آب در فضاهای شهری

یین و یانگ مفهومی در نگرش چینیان نسبت به جهان است. از دیدگاه چینیان باستان در همه ی پدیده ها و اشیا موجود در این جهان دو اصل متضاد و در عین حال مکمل وجود دارد.در واقع می توان گفت یین و یانگ دو مفهوم مثل شب و روز ، گرما وسرما و.. می باشند.مفاهیمی کاملا وابسته که هیچ کدام بدون دیگری نمی توانند وجود داشته باشند. این دو مفهوم بخشی از نظام هستی هستند.

اصلاح پرسپکتیو در عکاسی معماری

با استفاده از لنزهای تیلت شیفت می توان پرسپکتیو را در هنگام عکاسی تغییر داد و آن را با توجه به عکس و نیاز عکاس اصلاح کرد. از آنجایی که اصلاح پرسپکیتو در عکاسی معماری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است این لنز بیشترین کاربرد را در عکاسی معماری و اصلاح پرسپکیو ساختمان ها دارد تا بتواند نما و سطوح درست تری به مخاطب نشان دهد.

حرکت شیفت: به حرکت در جهات چپ و راست  لنز شیفت می‌گویند. 

حرکت تیلت: حرکت به طرف بالا یا پایین را حرکت تیلت می گویند.