بازسازی مرکز اصلی ایستگاه راه آهن هلند
ادامه مطلب
سایر فضاهای عمومی

بازسازی مرکز اصلی ایستگاه راه آهن هلند

نسل جدید دیوارهای جدا کننده که امکان تغییر ماهیت دارند ،طراحی فضاهای مختلف اداری به صورت آزاد و جداکردن بخشهای مختلف و مرتب کردن فضا را امکان پذیر ساخت.

ادامه مطلب