دکور سقف

روشهای مختلفی برای برجسته کردن دکور سقف یک اتاق و تبدیل آن به  یک نقطه ی کانونی وجود دارد.پتانسیلی بکر در المانهای موجود در فضا و مخصوصا در سقف آن وجود دارد ، کافی است قدری ریزبینانه تر به محیط اطراف خود بنگرید، مطمئنا راه حلی ایده آل برای فضای خود خواهید یافت.