تصاویری سورئال از گالری های معروف

سورئالیسم عبارت است از دیکته کردن فکر بدون وارسی عقل و خارج از هر گونه تقلید هنری و اخلاقی ، این مکتب در فرانسه ایجاد شد و مکتبی فراواقعی بود. اساس تفکرات پیروان این مکتب نظرات فروید بود.یعنی توجه به ضمیر ناخودآگاه که قسمت اعظم افکار انسان را شکل می دهد.

Coordinating Asia ،استودیوی NIKE را داخل گالری هنر پکن برپا می کند.

مقارن با میزبانی مسابقات سال ٢٠١۵ ورزشی قهرمانی جهان توسط پکن، استودیوی NıKE داخل گالری هنر پکن ، برپا می شود ، که بازدیدکنندگان را به بهتر کردن سطح آمادگی جسمانی شان ترغیب می کند.
این پروژه به وسیله آژانس طراحی Coordinating Asia که مرکز آن در Shanghai قرار دارد، طراحی شده است که ترکیبی از بخش های مختلف شامل بخش نمایش محصولات ، استودیوی تمرین و سالن چند منظوره می باشد.