مرکز نگهداری از کودکان در آلمان
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

مرکز نگهداری از کودکان در آلمان

شرکت طراحی Kadawittfeldarchitektur ،به تازگی مرکز نگهداری کودکان در یکی از دفاتر Beiersdorf AG ،در هامبورگ آلمان ،را طراحی کرده است .

ادامه مطلب