مهدکودک و مرکز نگهداری کودکان OB
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

مهدکودک و مرکز نگهداری کودکان OB

پروژه مهدکودک و مرکز نگهداری کودکان OB ،در خط ساحلی دریا و با جهت گیری به سمت جنوب احداث شده است .سایت پروژه به گونه ای است که به علت وجود دریا و رشته کوهها در اطراف آن به خوبی می توان طبیعت رااحساس کرد.در ضمن موقعیت قرار گیری ساختمان به گونه ای است که احساس می شود مهدکودک رو به دریا باز می شود.

ادامه مطلب