نقش آب در شهرسازی ایرانی
ادامه مطلب
تابستان

نقش آب در شهرسازی ایرانی

از قدیم گفته اند آب مایه حیات است و وجود شهرهای باستانی در کنار آب ها و رودخانه ها بر این واقعیت صحه می گذارد. دلیل ساختن شهرها در کنار آب، اهمیت آب در آن زمان بوده چرا که آب برای  کشاوزی مایه ای اساسی است. همانطور که آب های سطحی مانند دریا و رودخانه ها در به وجود آمدن شهرها و معماری آنها نقش به سزایی داشتند، چاه ها و قنات ها نیز در شهرهایی که این  منابع آبی را در اختیار نداشند نقش مهمی ایفا می کردند. اگر دقیق به این موضوع نگاه کنیم در می یابیم که آب در زمان های کهن در ایران افت و خیزهای زیادی داشته است. در این مطلب به نقش آب در شهرهای ایرانی قبل و بعد از ورود اسلام پرداخته ایم.

ادامه مطلب