تصاویری سورئال از گالری های معروف

سورئالیسم عبارت است از دیکته کردن فکر بدون وارسی عقل و خارج از هر گونه تقلید هنری و اخلاقی ، این مکتب در فرانسه ایجاد شد و مکتبی فراواقعی بود. اساس تفکرات پیروان این مکتب نظرات فروید بود.یعنی توجه به ضمیر ناخودآگاه که قسمت اعظم افکار انسان را شکل می دهد.