جلبک می تواند همان منابع تجدید پذیری باشد که برای تامین انرژی به دنبال آن بوده ایم.
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

جلبک می تواند همان منابع تجدید پذیری باشد که برای تامین انرژی به دنبال آن بوده ایم.

انرژی متراکم و مواد غنی موجود در این جلبک ها منبعی تجدید پذیر است که کاملا دست نخورده باقی مانده است.برای نشان دادن این پتانسیل jacob douenias تاسیساتی را ایجاد کرد که آن را “موجودات زنده” نامید که در آن مبلمان به گونه ای طراحی شده اند که نوعی همزیستی بین انسان و میکروارگانیسم به وجود می آورند.در این مجموعه سه ایستگاه طراحی شده اند که عبارتند از:یک اتاق نشیمن،یک بخش غذاخوری و یک آشپزخانه که برای هرکدام از آن ها بیوراکتور مختلفی برای عملکرد مشخص در هر فضا طراحی شده است.برای هرکدام از این سه فضا تنظیمات و طراحی متفاوتی در نظر گرفته شده است که قابل مدیریت و تغییر است و با استفاده از آن ها می توان نور و دمای بخش مورد نظر را کنترل کرد.

ادامه مطلب