نقاشیهای دیواری زیبا
ادامه مطلب
هنر در فرم و فضا

نقاشیهای دیواری زیبا از زنان در خانه های ویران و رها شده

RONE هنرمند نقاشی است که به عنوان نقاش پرتره در ملبورن شناخته می شود، وی به تازگی  شروع به کشیدن نقاشی پرتره ، به صورت  نقاشی دیواری در خانه هایی که ویران و رها شده بودند  و یا مکانهای خالی از سکنه و فضاهایی که نیاز به تعمیرات کلی داشتند کرده است.

ادامه مطلب