کالاهای برگزیده شورای طراحی آلمان
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

کالاهای برگزیده شورای طراحی آلمان “German Design council” درسال ۲۰۱۶

۶۰ سال  داوری ” شورای طراحی آلمان”  در مورد طراحی کالاهای تولید شده

  شورای طراحی آلمان جشن شصتمین سالگرد خود را امسال برگزار نمود. تأسیس این شورا به عنوان یک اقدام بنیادی بوسیله طرح یک قطعنامه توسط مجلس فدرال آلمان و با هدف تقویت رقابت صنعت آلمان انجام شد. شورای طراحی آلمان، تحت شعار ۶۰ سال طراحی فرهنگ این رویداد را برگزار نموده است.

ادامه مطلب