نارنجی را با چه رنگ هایی به کار ببریم؟
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

نارنجی را با چه رنگ هایی به کار ببریم؟

نارنجی یک رنگ پویا و جذاب است. رنگی خاص که ون گوگ هنرمند نیز در آثار خود بسیار آن را به کار برده است. در آیین کنفوسیوس، رنگ نارنجی رنگ تحول است. همچنین نارنجی ارتباط نزدیکی با باروری و فراوانی دارد. پومونا (Pomona) الهه باروری رومیان اغلب در لباس های نارنجی به تصویر کشیده شده است. در طبیعت رنگ نارنجی، محرک احساسات، گرمی، هیجان و تفریح است.

ادامه مطلب