دکوراسیون دفتر گوگل
ادامه مطلب
فضای اداری

پروژه های مهم اداری در جهان – دکوراسیون دفتر گوگل

نام تجاری گوگل در سراسر فضای طراحی شده بسیار قوی است، این فضا تجربه ای معناداررا از طریق طراحی به گوگلی ها ارائه می نماید. 

ادامه مطلب

پروژه های مهم اداری در جهان
ادامه مطلب
فضای اداری

پروژه های مهم اداری در جهان – دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند

مشاهده و بررسی پروژه هائی که به صورت کامل و با دیدگاههای متفاوت اجرا شده اند، حداقل فایده ای که می تواند داشته باشد، دریافت ایده های نوین به اجرا درآمده و توسعه تفکرات در جهت بکارگیری این ایده ها و حتی گسترش و تکامل آنها می باشد.  کنکاش و دقت در جزئیات به اجرا در آمده، امکان رشد و توسعه داخلی  را فراهم می آورد و با ایجاد ایده های نو در ایجاد ساختار نوین سازمانها نیز موثر خواهد بود. در اینجا به شرح چگونگی برنامه ریزی ساختمان جدید شرکت هواپیمائی ایر بی ان بی ” Airbnb” می پردازیم و امیدواریم که با دریافت تفکرات نوین به اجرا درآمده در ساختمان مرکزی جدید این شرکت، کمکی هرچند کوچک در ارتقاء فرهنگ دکوراسیون دفاتر جدید در ایران داشته باشیم .

ادامه مطلب