گنبد قابوس، میراث جهانی یونسکو
ادامه مطلب
بناهای تاریخی و نماد

گنبد قابوس، میراث جهانی یونسکو

گنبد قابوس بنایی تاریخی از سده چهارم هجری است که در شهر گنبد کاووس، شمال ایران در استان گلستان قرار دارد. سبک معماری بنا شیوه رازی است.

ادامه مطلب