یک روز با کارگران صنعت مبلمان
ادامه مطلب
هنر صنعت چوب

یک روز با کارگران صنعت مبلمان

«نجاری فقط یک کار نیست، هنر است. هنری که از یک درخت، زیباترین آثار هنری را به وجود می آورد؛ چیزی که می گذاری در خانه و ازش لذت می بری» این ها را بهروز می گوید و وقتی با طیب خاطر حاضر می شود جلوی دوربین بایستد، مطمئن می شوی که به کارش، به کارگر بودنش و نقش داشتنش در تولید کشور افتخار می کند. او البته در داشتن این احساس تنها نیست و پشت این ریسک هر روز و سروکله زدن با تیغ برش، اره و … عشقی وجود دارد. عشق به بیرون آوردن منبت های ظریف و سطوح منحنی صیقل خورده اما استوار، از دل الوارهای بی قواره. به مناسبت روز کارگر به یکی از کارخانه های فعال صنعت مبلمان سری زده ایم تا در گفتگویی با کارگران و مدیران به دغدغه های واقعی آنان نزدیک تر شویم؛ دغدغه هایی از جنس دلسوزی برای وطن.

ادامه مطلب