فرهنگ نشستن در ایران
ادامه مطلب
سایر

فرهنگ نشستن در ایران

نشستن در فرهنگ ایرانی از قدیم با آداب و شکوه خاصی همراه بوده است تا جایی که ایرانیان برای رفت‌و‌آمد با یکدیگر نیاز به فراگیری این آداب و بکارگیری آن در زندگی روزمره خویش داشته‌اند. فرهنگی جالب که رعایت کردن یا نکردن آن می‌توانست معانی پنهان و عواقب ناخواسته‌ای را در برداشته باشد. نشستن را شاید بتوان یکی از موارد زبان بدن دانست و امروزه نیز متخصصان زبان بدن تحلیل‌های نشانه‌شناسانه‌ای را بر روی نشستن افراد خاص مانند سیاستمداران انجام می‌دهند. اما فرهنگ نشستن ایرانی ظرایفی داشته که از گذشته برای غیرایرانی‌ها جالب توجه بوده است. با این آداب و مبلمان مورد استفاده ایرانیان اینجا شوید.

ادامه مطلب