طراحی مبلمان
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

طراحی مبلمان

تصاویر بی نهایت طنز آمیز و بازیگوش زیر مربوط به مجموعه ی هنری ، هنرمندی به نام Michael Beitz می باشد.وی دراین مجموعه به روابط پیچیده انسان ها با یکدیگر و تاثیر روانی اشیا بر روی انسان ها پرداخته است.

ادامه مطلب