میز آشپزخانه
ادامه مطلب
آشپزخانه

میز آشپزخانه

میز اپنی که در بسیاری از آشپزخانه ها می بینیم معمولا در یک صفحه ی چوبی عریض و ساده خلاصه  و فضای زیر آن مانند سایر کابینتها قفسه بندی شده است .میز آشپزخانه بخاطر اندازه و محل قرارگیری آن بسیار دردید قرار دارد و همین امر تنوع و نوگرایی بیشتری را در طراحی آن می طلبد.

ادامه مطلب