100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

۱۰۰ شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا

موزه ویترا که یک موسسه خصوصی است در سال ۱۹۸۹، توسط سی . ای . اُ رالف فلهبام تاسیس شد . موزه برمبلمان و طراحی داخلی متمرکز است و درآن مجموعه آثاری از هنرمندان معاصر به نمایش گذاشته شده است .

ادامه مطلب