سایر

تکنولوژی چطور شهر فقیرنشین شای را به قطب مبلمان چین تبدیل کرد؟

ده سال پیش، شای یا شاجی یکی از شهرهای فقیر در استان جیانگسو در شرق چین بود. امروز اما این شهر، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و فروشندگان مبلمان در اینترنت است. مسیری که شای در این سال ها به سمت قله چارت های خرید و فروش اینترنتی پیمود یک ویژگی مهم داشت: آغوشی باز برای تکنولوژی. کارآفرینان این شهر، خیلی زود فهمیدند که فروشگاه های آنلاین تائوبائو خیلی خیلی سودآوردتر از هر گونه فروشی است که می توانستند به صورت محلی انجام دهند. این شهر، مصداقی زنده است برای فرصت های بی شمار دنیای دیجیتال برای مناطق فقیر یا در حال توسعه که اقتصادشان را خصوصی کنند و مسیری نو را شروع کنند. اما با این حال، دنیای دیجیتال چه دری باز باشد رو به فرصت های اقتصادی و چه تهدیدی بزرگ، مرز بین برد و باخت در آن همیشه مورد بحث بوده و خواهد بود.

ادامه مطلب