ساختمان جدید دانشکده مدیریت و هتلداری
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

ساختمان جدید دانشکده مدیریت و هتلداری دانشگاه کرنل با ساختاری کاملا متفاوت.

فضای آموزشی کاملا متفاوت به منظور ایجاد امکان تبادل دانش ، فراتر از مرزهای انضباطی معمول در دانشکده هائی که در ذهن داریم.

ادامه مطلب