مدرسه شبانه روزی ناشنوایان
ادامه مطلب
دکوراسیون درخدمت نیکوکاری

مدرسه شبانه روزی ناشنوایان

بچه‌های ابزار مختلفی برای یادگیری دارند منجمله صدا و تصویر که موجب می شود تعاملات بیشتری داشته باشند و بتوانند دوست پیدا کنند؛ اما ناشنوایان محدودیت ارتباطی دارند و درنتیجه مدارس مخصوص برای این که به آنها کمک کند بتوانند این محدودیت را جبران کنند نقش ویژه ای دارند.

ادامه مطلب