دکوراسیون داخلی 2015
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

دکوراسیون داخلی ۲۰۱۵

در این خانه ۳۹.۶    متری، به وضوح نوری   که از بالکن وارد خانه شده و به آن روشنایی می بخشد را   می توان احساس کرد .در دکوراسیون داخلی این منزل مسکونی،چوب به عنوان مصالح اصلی در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب