بناهای تاریخی و نماد

گذر از کوچه باغ‌ها

گشت‌ و گذار در کوچه‌باغ‌ها، میان خانه‌های قدیمی و دیوارهای کهنه و کاه‌گلی روزگاری بخشی از روزمره زندگانی انسان‌های این خاک بود و اگرچه این روزها کمتر به چشم می‌خورد اما هنوز به جرگه آرزوهای محال نیز ملحق نشده. به لطف کسالت و خستگی انسان‌های این عهد از پیچیدگی بی‌نظام محیط پیرامونشان، شهر سازان چند صباحی است که دوباره یادی از طرح‌های سنتی کرده‌اند و افزون به بازسازی و مرمت بافت قدیمی و نیمه‌جان شهر، اجرای طرح‌ها و نقوش سنتی را هم به سیاه‌مشق کارهای خود افزوده‌اند.

ادامه مطلب