تقارن یا عدم تقارن
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

تقارن یا عدم تقارن؟ مسئله این است

برای دکوراسیون داخلی منزل شما چندین راهکار برای طراحی دارید. یکی از اصولی ترین ترکیبات ترکیب متقارن است. شاید بارها برایتان پیش آمده باشد که اولین راهکاری که برای طراحی منزلتان به ذهنتان می رسد چیدمان متقارن باشد. چیدمان متقارن ازجمله اصولی است که انسان ها به طور غریزی به آن تمایل دارند و از ثبات و اقتدار خاصی برخوردار است. چیدمان دیگری که درست در مقابل چیدمان متقارن قرار می گیرد چیدمان نامتقارن یا عدم تقارن در طراحی است.

ادامه مطلب