نگاهی به تاریخ معماری و دکوراسیون داخلی
ادامه مطلب
بزرگان معماری

نگاهی به تاریخ معماری و دکوراسیون داخلی در اروپا و آمریکا در قرن بیستم (۱)

واقعیت این است که می توان از روند تاریخ در هر زمینه ای پند گرفت و در زندگی فردی و اجتماعی از آن سود برد. با نگاهی اجمالی به تاریخ معماری و دکوراسیون داخلی در اروپا و آمریکای شمالی و روند شکل گیری مدرنیسم از اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم سعی بر این است که بتوانیم از نگاه به روند رشد این پدیده و چگونگی شکل گیری آن طی بیش از ۱۰۰ سال ، بتوانیم به دیدگاه مناسبی در این جهت دست یابیم .

ادامه مطلب