گیاهان آپارتمانی تابستانی
ادامه مطلب
تابستان

گیاهان آپارتمانی تابستانی

تابستان فصلی روزهای پرنور تابستانی فصل خوشحالی گیاهان آپارتمانی است. حتی در سردترین نقاط ایران هم چندساعتی در روز وجود دارد که گیاهان آپارتمانی بتوانند آفتاب بگیرند. از طرف دیگر تابستان فصل شکفته شدن و حیات بسیاری از گل هاست. گلهایی که نه تنها زینت بخش باغ و باغچه هستند که قرار دادن چند گلدان از آن ها در بالکن یا پشت پنجره می تواند فضا را به طور کامل تغییر دهد. در این مطلب به معرفی گیاهان آپارتمانی تابستانی پرداخته ایم.

ادامه مطلب