میز 4
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

میز

در Labège واقع در جنوب غربی  فرانسه برنامه ای برای نمایش هنر معاصر ترتیب داده شده که دران هنرمندی به نام Benedetto Bufalino یک کار جذاب و تعاملی به  فضای باز مرکز Maison Salvan افزوده است.

ادامه مطلب